هفته بیست و نهم

هفته بیست و نهم

هفته بیست و نهم بارداری چگونه است؟


خستگی در هفته بیست و نهم بارداری در هفته بیست و نهم بارداری وزن قابل توجهی را تحمل می کنید و شب ها بیشتر از خواب بیدار…

هفته بیست و نهم

هفته بیست و نهم بارداری


با آغاز هفته بیست و نهم بارداری وارد هشتمین ماه از دوران بارداری خود شده اید. جا دارد به شما تبریک بگوییم زیرا به انتهای مسیر بسیار…