هفته نوزدهم

هفته نوزدهم

تغییرات جنین در هفته نوزدهم بارداری


در هفته نوزدهم بارداری ، پزشک شما می تواند اندازه جنین را از سر تا کف پای او اندازه بگیرد. مهمترین تغییرات جنین در هفته نوزدهم بارداری…

هفته نوزدهم

هفته نوزدهم بارداری و مادران


با پشت سر گذاشتن هفته هجدهم بارداری و ورود به هفته نوزدهم یک گام دیگر به در آغوش گرفتن فرزند دلبندتان نزدیکتر شده اید. شما اکنون وارد…