هفته دهم

هفته دهم

بارداری در هفته دهم بارداری


جینجیوایتیس بارداری در هفته دهم بارداری افزایش سطح هورمون ها در دوران بارداری منافع و اشکالات خود را دارد. دندان ها و لثه های شما ممکن است…

هفته دهم

مادران در هفته دهم بارداری


در هفته دهم بارداری توسعه تمام اندامها و بافتهای حیاتی فرزند شما به پایان رسیده است. از هفته دهم بارداری به بعد رشد جدیدی وجود نخواهد داشت…