هفته سوم

هفته سوم

هفته سوم بارداری(قسمت دوم)


علائم لانه گزینی تخم بارور اگر چه اکثر زنان در هفته سوم بارداری هنوز متوجه بارداری خود نشده اند، اما برخی دیگر که حواسشان جمع است، می…

هفته سوم

هفته سوم بارداری


شما در حال حاضر وارد هفته سوم بارداری شده اید، در این زمان تخمک گذاری و لقاح تخمک درهفته های قبلی بارداری اتفاق افتاده است. پایان هفته…