هفته بیست و یکم

هفته بیست و یکم

هفته بیست و یکم(بخش دوم)


خونریزی در هفته ۲۱ بارداری خونریزی واژنی به هر شکل که باشد نباید نادیده گرفته شود و باید به اطلاع پزشکتان برسد. گاهی ممکن است هورمون هایی…

هفته بیست و یکم

هفته بیست و یکم بارداری و آغاز ماه ششم بارداری


باز هم یک گام دیگر به در آغوش کشیدن نوزاد دلبندتان نزدیکتر شدید. اکنون با ورود به هفته بیست و یکم بارداری وارد ششمین ماه از بارداری…