هفته بیست و پنجم

هفته بیست و پنجم

هفته بیست و پنجم بارداری(بخش دوم)


برای درمان خروپف بارداری چه کنیم؟ متأسفانه کار خاصی نمی توانید در این باره بکنید. این مشکل تقریباً تا زمان به دنیا آمدن فرزندتان ادامه می یابد….

هفته بیست و پنجم

هفته بیست و پنجم بارداری


هفته بیست و پنجم بارداری نوید ورود شما به ماه هفتم بارداری و در واقع سه ماهه سوم بارداری را می دهد. خیلی تا پایان راه نمانده…