هفته بیست و دوم

هفته بیست و دوم

هفته بیست و دوم(بخش سوم)


اندازه جنین در هفته بیست و دوم بارداری مدت ها از زمانی که جنین درون شکم شما به اندازه یک توت یا یک سیب بود می گذرد….

هفته بیست و دوم

هفته بیست و دوم(بخش دوم)


احتباس آب در بدن در هفته بیست و دوم بارداری در هفته بیست و دوم بارداری هنگامی که برای مدتی سر پا می مانید، ممکن است متوجه…

هفته بیست و دوم

هفته بیست و دوم از ماه ششم بارداری


شما مادر عزیز، در حال حاضر در هفته بیست و دوم بارداری، تقریباً در اواسط دوران بارداری خود هستید و از چند هفته اول تاکنون راه درازی…