هفته اول

هفته اول

زن باردار در هفته اول بارداری چگونه است


همانطور که گفته شد اکثر زنان باردار در هفته اول بارداری ، متوجه بارداری خود نیستند و تنها ۳-۴ هفته بعد که پریود نمی شوند، متوجه بارداری…

هفته اول

هفته اول بارداری


برای بسیاری از زنان، به ویژه برای کسانی که برای بارداری برنامه ریزی نداشته اند، هفته اول بارداری بدون اینکه آنها متوجه چیزی بشوند، سپری می شود….