هفته پنچم

هفته پنچم

رشد جنین در هفته پنجم بارداری


کودک که در حال حاضر جنین نامیده می شود، در رحم گرم و محافظ شما رشد می کند. اگر چه کودک با سرعت رشد می کند، اما…

هفته پنچم

هفته پنجم بارداری


دانستن اینکه شما و همسرتان به زودی پدر و مادر می شوید، می تواند برای شما شادی آور و در عین حال ترسناک و غیر قابل توضیح…